Stichting Beeldarchief Valkenburg

                       Secretariaat: Hanewei 7, 6305AT, Schin op Geul
plemsmeets@gmail.com     www.beeldarchiefvalkenburg.nl     kvk14080570

Jaarrekening 2019:

Staat van baten en lasten:

baten:

subsidies                                    €     180,00

schenkingen/donaties                 -    1.200,00

                                                                          €  1.380,00

lasten:

hosting                                       €     889,35

aanpassing website                    -      453,75

bankkosten                                -      119,37

diversen                                    -        21,50

                                                                          € 1.483,97

exploitatietekort 2019:                                                            €  103,97

Het tekort over 2019 wordt ten laste van het eigen vermogen gebracht.

Vermogen per 31-12-2019:

vermogen 01-01-2019                                                          €  2.976,81

af: tekort 2019                                                                     -     103,97

vermogen per 31-12-2018:                                                   €  2.872,84

Het vermogen betreft het saldo van Rabo-rekening 1012.81.471 t.n.v. stichting Beeldarchief Valkenburg