Stichting Beeldarchief Valkenburg

                       Secretariaat: Hanewei 7, 6305AT, Schin op Geul
plemsmeets@gmail.com     www.beeldarchiefvalkenburg.nl     kvk14080570

Jaarrekening 2017:

baten:
subsidies                                         €    203,00
schenkingen/donaties                           1.250,00
opbrengst beeldmateriaal                       216,48

                                                                             € 1.669,48                                                                                      

lasten:
hosting                                            €   843,96
aanpassingen website                        2.147,75
bankkosten                                           130,55
organisatiekosten                                   24,70
PR/publiciteit                                          34,99
diversen                                                   9,50
                                                                            € 3.191,45
exploitatietekort 2017                                            € 1.521,97

Het tekort over 2017 is ten laste van het eigen vermogen gebracht.

Vermogen per 31-12-2017

vermogen 01-01-2017                                        € 4.364,57
af: tekort 2017                                                   - 1.521,97

vermogen per 31-12-2017                                  € 2.842,60

Het vermogen betreft het saldo van RABO-rekening NL63 RABO 0101281471.