Stichting Beeldarchief Valkenburg

p/a Hanewei 7, 6305 AT Schin op Geul

Doelstelling:

Het verwerven, maken, onderhouden, beheren, archiveren en exploiteren van beeldmateriaal en dit toegankelijk maken voor derden met al hetgeen daartoe behoort of daartoe dienstig is, alles in de ruimste zin van het woord.

 

Bestuur:

P.M.Tekstra, voorzitter

P.L.E.M.Smeets, secretaris

A.G.A.M.Smeets, penningmeester

J.M.M.Pinckaers

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor de door hen verrichte werkzaamheden; ook worden geen vacatiegelden toegekend. Noodzakelijk voor de organisatie gedane uitgaven worden op declaratiebasis vergoed.

Hoofdpunten meerjaren beleidsplan 2017-2021:

Het uitbreiden van de digitale collecties foto’s en ansichten waarvoor ook bedrijfsarchieven zullen worden benaderd. Beschikbaar gesteld beeldmateriaal zal hiertoe, mede met behulp van vrijwilligers gedigitaliseerd en beschreven worden.

  • Bestaande beschrijvingen worden waar nodig aangevuld of verbeterd.
  • Het inrichten van de website voor toegang tot bewegende beelden zoals film en video.
  • Het tot stand brengen van een Engelstalige versie van de website.
  • De fondsenwerving afstemmen op de realisering van de aangegeven ambities
  • samenwerking met het lokaal historisch archief stichting Martin Stevens Fonds.
  • Het continueren van de bestaande samenwerking met het VVV Zuid Limburg en het gemeentearchief van Valkenburg aan de Geul.
  • Verdere werving van vrijwilligers en uitbreiding van de klankbordgroep van Valkenburgers.

De door de activiteiten van de stichting opgeroepen kosten  worden gedekt door subsidies, giften en sponsorbijdragen en de opbrengsten uit de beschikbaarstelling van beeldmateriaal. Jaarlijkse overschotten of tekorten worden toegevoegd resp. ten laste gebracht van het vermogen van de stichting.

Jaar-/activiteitenverslag 2020:

Activiteiten.

De stichting Beeldarchief Valkenburg (BAV) heeft in 2018 op gebruikelijke wijze haar activiteiten voortgezet. Die bestaan vooral uit het digitaliseren van aangeleverde foto’s collecties (oude ansichtenkaarten en persfoto’s en foto’s van particulieren en instellingen). De foto’s worden gescand en in het archiefbestand van de website geplaatst. Daarbij bevindt zich een pagina met beschrijvende kenmerken. Een groep vrijwilligers houdt zich weer bezig met het beschrijven van standaardgegevens (zoals periode, jaartal van de opnamen, locatie, kenmerken van het beeld zoals formaat en kleur, trefwoorden en vooral bijzondere opmerkingen).

Lees Meer »

Jaarrekening 2020

Staat van baten en lasten:

Lees Meer »